Tujuan

  • Melahirkan umat yang luas ilmu dan mantap amal agama.

 

  • Melahirkan pemahaman dan pengamalan agama Islam di dalam dan di luar kampus secara inklusif, moderat  dan toleran.

 

  • Melahirkan pemahaman dan pengamalan agama Islam    di dalam dan di luar kampus yang berdampak pada kemajuan, kesejahteraan dan kedamaian umat

 

  • Melahirkan pemahaman dan pengamalan agama Islam di dalam dan di luar kampus yang berdampak pada ketakwaan keteladanan, kejujuran, keadilan dan kemajuan.

 

  • Melahirkan pemahaman dan pengamalan agama Islam secara kaffah yang sesuai dengan syari’at dan selaras dengan budaya bangsa dan kemajuan zaman.